ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ 2 2561

โพสเมื่อ : 2019-02-17 11:17:00


ด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "สะดวก สะอาด ปลอดภัย และได้อัตลักษณ์" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว การเสริมประสิทธิภาพด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และการรักษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2564

2019-02-17 12:03:00